มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 : Smart Health Economics

     มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 “ห้วยจันทร์โพธิ์พิสัย”
เศรษฐกิจสุขภาพ : SMART HEALTH ECONOMICS
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

     ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์ และภญ.สิรีธร เดชาศิลปชัยกุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพในร้านชำจังหวัดศรีสะเกษ”  

ภาพบรรยากาศ