การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดศรีสะเกษ

น้องหอมแดงได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพออนไลน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023)

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

26 พฤษภาคม 2023

“หอมแดง โปรเจค”นำเสนอการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนงาน คบส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการนำเสนองาน “หอมแดง” เพื่อใช้ในการเฝ้ากำกับ ติดตามและคืนข้อมูลแก่พื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

14 มิถุนายน 2022