พันธมิตร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี