ทีมงานของเรา

ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้าโครงการ HOMDANG


ภญ.สิรีธร บัวขจร
เภสัชกร
ทีมงานโครงการ HOMDANG

นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมงานโครงการ HOMDANG


ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์

ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท

ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภญ.มัลลิกา สุพล

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภญ.จันจรีย์ ดอกบัว

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา


ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

ภญ.ดร.รับขวัญ เชื้อลี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี