บรรยายการใช้เครื่องมือร้านชำ GIS/หอมแดง Project ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บรรยายการใช้เครื่องมือร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ ร่วมบรรยายการดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนโดยใช้เครื่องมือ
“ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project” ต่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาล ในการประชุม
การพัฒนางานปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้โปรแกรมตาไว
ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการใช้โปรแกรม”หอมแดง แอปพลิเคชั่น”

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคาร ๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน