น้องหอมแดง ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างเอ่ย ?

น้องหอมแดง หรือ HOMDANG PILOT PROJECT เป็นโครงการความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยหอมแดงเป็นการประยุกต์ใช้ Google Application ในการทำงานในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประมวลผล ติดตาม เฝ้าระวังร้านชำในพื้นที่ และมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจร้านชำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ภญ.จินดาพร อุปภัมภ์

หากทางหน่วยงานใดมีความสนใจนำน้องหอมแดงไปทดลองใช้งานในพื้นที่ของท่าน สามารถติดต่อใช้งานได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่อีเมล [email protected] โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ