“หอมแดง โปรเจค”นำเสนอการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2565

การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนงาน คบส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการนำเสนองาน “หอมแดง” เพื่อใช้ในการเฝ้ากำกับ ติดตามและคืนข้อมูลแก่พื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน

– กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ท่านประธานและคณะ

– ขอบพระคุณ ท่าน นพ.สสจ.ศรีสะเกษ อ.นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ และผู้บริหารทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

– ขอบพระคุณท่านผู้ทรง บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล ผู้วางรากฐานงาน คบส. ไว้ในสายเลือดเภสัชกร จ.ศรีสะเกษ ทุกคน

– ขอบคุณ เกสัชกรหญิงมัลลิกา สุพล หัวหน้ากลุ่มงาน ที่ได้ให้โอกาสและอิสระในการครีเอทงาน

– ขอบคุณเครือข่ายเภสัชกรทั้ง 22 รพ. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง องค์กรผู้บริโภคทุกองค์กร พี่ๆ อสม. ทุกอำเภอที่เข้มแข็งมากๆ ตลอดมา

– ขอบคุณทีมงาน คบ. สสจ.ศรีสะเกษ และทีมโสดน์ที่เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

นำเสนอโครงการโดย ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์ “หัวหน้าโครงการ Homdang Project”